Vi tilbyder fødselsforberedelse 300+ gratis artikler chat med jordemoder Berit 25+ online videokurser online videokonsultation
Gravid.dk på Trustpilot

Brugerbetingelser og privatlivspolitik

Almindelige betingelser
Almindelige betingelser for brug af tjenester på Gravid.dk.

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for enhver brug Gravid.dk’s hjemmesider og tjenester.

 1. Accept af de Almindelige Betingelser
  Anvendelse og brug af Gravid.dk’s online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

  • Dataindsamling
   Gravid.dk indhenter kontaktoplysninger (navn, adresse, email mv.), når en bruger opretter sig på tjenesten. I de tilfælde hvor en bruger benytter sig af vores uge-for-uge mails, vil en terminsdato også blive indsamlet, udelukkende for at denne tjeneste kan fungere. Privatpersoner kan på Gravid.dk’s tjenester selv tilføje, rette og fjerne kontaktoplysninger samt terminsdato, der vedrører dem selv (såsom navn, adresse, e-mail oplysninger, profilbillede mv.) De oplysninger, som privatpersoner selv tilføjer eller ændrer, anser Gravid.dk for gældende kontaktoplysninger. Alle indsamlede oplysninger vil udelukkende blive brugt internt af Gravid.dk og vil aldrig blive videregivet til tredjemand.
  • Information på Gravid.dk’s tjenester mv.
   Information på Gravid.dk’s tjenester gives uden nogen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Al information på Gravid.dk anses som vejledende og generel information. Oplysningerne må ikke tages for fuldstændig givet, men som en retningslinje samt normal praksis. Ved enhver tvivl om informationen givet på hjemmesiden, skal egen læge eller jordemoder kontaktes for afklaring. Gravid.dk står ikke til ansvar for evt. følgeskader som måtte opstå pga. en brugers blinde tillid til den generelle information.
   Gravid.dk opfordrer alle brugere til, at søge professionel rådgivning og sparring sammen med informationerne som findes på hjemmesiden.
   Gravid.dk er endvidere til enhver tid berettiget til at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester uden forudgående varsel. Ved kommunikation mellem Gravid.dk og brugerne uden brug af digitale signaturer er Gravid.dk uden ansvar, hvis informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren, alene er brugerens ansvar. Såfremt en bruger af tjenesten mener, at kontaktoplysninger forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Gravid.dk’s support, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun Gravid.dk, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.Ønsker en bruger at slette sin konto på tjenesten, kan dette enten ske ved selvbetjening eller ved at kontakte Gravid.dk’s support. Data om brugeren opbevares hos Gravid.dk i 12 måneder og slettes herefter permanent. Indlæg, som er skrevet på bloggen, vil ikke blive fjernet ved sletning af konto, og dette kan ikke imødekommes hvis dette ønskes.
  • Links
   Såfremt Gravid.dk eller brugeren linker til en tredjemands hjemmeside, kan Gravid.dk ikke stilles til ansvar for indholdet af den hjemmeside, der linkes til. Der kan i visse tilfælde forekomme sponsorerede links og indlæg, som er blevet indlagt på Gravid.dk mod betaling til hjemmesiden.
  • Erstatningsansvar
   Gravid.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Gravid.dk’s hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester. Herunder for tab af indtægter, drift, data eller lignende. Brugeren accepterer at skadesløsholde Gravid.dk for ethvert krav, der måtte opstå også som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Gravid.dk’s hjemmesider og tjenester. Alle oplysninger anses for vejledende, og opstår der den mindste tvivl hos brugeren, er det dennes ansvar at søge korrekt professionel hjælp.
  • Brugerregistrering
   Når en person registrerer sig som bruger af Gravid.dk’s tjenester, accepteres en tilmelding til Gravid.dk’s nyhedsbreve. Dette kan til enhver tid frameldes direkte i selve nyhedsbrevet. Email-adressen vil aldrig blive solgt videre til tredjemand, men udelukkende blive brugt til markedsføring af produkter tilhørende Gravid.dk.
  1. Rettigheder til hjemmesiderne
   Alle navne, logoer og varemærker på Gravid.dk’s tjenester tilhører Gravid.dk eller samarbejdspartnere, og disse må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Gravid.dk. Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten Gravid.dk eller Gravid.dk’s samarbejdspartnere, og det er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Gravid.dk’s tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven, og det kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.
  2. Bidrag fra brugere
   Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Gravid.dk’s tjenester (som blogindlæg, kommentarer mv.), vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Gravid.dk kan frit anvende sådant modtaget materiale, information, billeder mv. Gravid.dk har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen fra brugerne sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.Brugeren garanterer, at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Gravid.dk’s brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Gravid.dk’s tjenester.
  3. Brugernavn og kodeord
   Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres med brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Gravid.dk om en eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord. Dette skal ske uden ugrundet ophold.
  4. Overdragelse
   Gravid.dk har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.
  5. Andet
   Gravid.dk forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne. Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Gravid.dk eller Gravid.dk’s hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Gravid.dk’s hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer. Samtidig skal brugere uden ugrundet ophold give Gravid.dk besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Gravid.dk’s netværk, servere, systemer eller lignende. Gravid.dk har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser. Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.
  6. Tvister 
   Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.
   Gravid.dk behandler alle persondata i overensstemmelse med cookie-lovgivningen, hvilket kan læses under vores cookiepolitik her.