Barselsregler som lønmodtager

Barsel som lønmodtager

Er du i arbejde, har du sandsynligvis ret til barselsdagpenge, når du går på barsel.

En orlov med barselsdagpenge er inddelt i fire stadier:

  • Graviditetsorlov til moderen på 4 uger før fødslen.
  • Barselsorlov til moderen på 14 uger efter fødslen.
  • Fædreorlov på 2 sammenhængende uger, inden barnet fylder 14 uger.
  • Forældreorlov på 32 uger, som forældrene kan dele.

Kan jeg få barselsorlov?

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser:

  • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, kan du kontakte din arbejdsgiver eller fagforening for at høre mere om reglerne i din overenskomst.

Hvad er satsen for barselsdagpenge?

Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 18.871,67 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.355 kr. (2019) om ugen før skat. (4.300 kr. i 2018)
Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Dine barselsdagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen.

Man kan i 2019 højst få 117,70 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.355 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 117,70 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har. (116,22 kr. i 2018)

Nogle overenskomster og virksomheder giver ret til fuld løn under hele eller dele af barselsorloven. Når lønnen stopper, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Er du i tvivl, om du kan få løn under din orlov, kan din arbejdsgiver eller fagforening hjælpe dig med at forstå din overenskomst.

Hvis du ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få. Beregningen laves ud fra gennemsnittet af din timeløn og dit timeantal de seneste fire uger. Hvis din arbejdstid i de fire uger ikke har været sædvanlig, bruger Udbetaling Danmark i stedet gennemsnittet for dine seneste 13 uger.

Hvad skal jeg gøre?

Det starter hos din arbejdsgiver

1. Som lønmodtager skal du bede din arbejdsgiver om at gå på virk.dk/barselsdagpenge og oplyse Udbetaling Danmark om, at du skal på orlov.

2. Når din arbejdsgiver har givet besked om din orlov, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark om, at du skal søge barselsdagpenge via selvbetjeningsløsningen “Din Barsel”.

Du skal derfor først logge ind på “Din Barsel”, når du får besked fra Udbetaling Danmark. Du kan ikke søge på forhånd.

Har du flere arbejdsgivere?

Hvis du har flere arbejdsgivere, er det vigtigt, at du giver dem besked om din graviditet eller orlov. Alle dine arbejdsgivere skal oplyse Udbetaling Danmark om dit timeantal på virk.dk/barselsdagpenge. På den måde er du sikker på, at du får de barselsdagpenge, du har ret til.

Vær opmærksom på, at selvom det er din arbejdsgiver, som skal indberette din orlov på virk.dk, er det dit ansvar, at Udbetaling Danmark får oplysningerne, inden ansøgningsfristen udløber.

Tidsfrister

Når du skal søge om barselsdagpenge, er fristerne følgende:

  • 8 uger efter fødslen, hvis du ikke får løn under orloven
  • 8 uger efter lønudbetalingen er stoppet, hvis du får løn under noget af orloven
  • 8 uger efter første orlovsdag, fx hvis en far holder forældreorlov uden løn

Får Udbetaling Danmark ansøgningen efter fristens udløb, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har fået din ansøgning.

Du kan se mere på borger.dk.

Kilde: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-loenmodtagere